Kategoriarkiv: Nyheter

Leserinnlegg i Åndalsnes Avis

Dette er et leserinnlegg som stod på trykk i Åndalsnes Avis 26.12. 2013

Brudd på regler

I artikkel i Åndalsnes Avis 16. november uttaler administrerende direktør i Rauma Energi, Alf Vee Midtun, at det ikke er brutt noen regler i forbindelse med utbygging av strøm i Skorgedalen. Vi presiserer at vi for vår del viser til Fuglehaugen og Vasslia-området.

I det tidligere nevnte kommunestyrevedtak om strømfremføring fra 2006 står det blant annet:

Graving, fylling:
Det skal vises stor varsomhet i anleggsperioden. Vegskråninger og fyllinger skal tildekkes med torv, ved graving av grøfter skal torven tilbakeføres som toppdekke. Sår i terrenget skal planeres og tilbakeføres, men ikke tilsås.

Motorferdsel:
All motorisert ferdsel må omsøkes i henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter.Barmarkstransport kan godkjen-nes langs kjørespor vist som stiplede linjer i planen. Det kreves særskilt tillatelse etter Lov om motorferdsel i utmark også til dette. Det gis ikke løyve til barmarkstransport utenom disse kjøresporene. Søknader om motorisert ferdsel utenom kjørespor vil derfor bli henvist til snøscooter på vinterføre eller helikopter.

Mener virkelig Midtun at retningslinjene er fulgt i dette området?
Har Rauma Energi fått dispensasjon fra kommunen til å fravike dette vedtaket spesielt?
Er det gitt spesialtillatelse til motorferdsel i utmark med alle typer maskiner?

Midtun påstår at heling av sår i landskapet vil skje i løpet av et par år. Vi har vi konsultert eksperter på heling av sår i myrområder i fjellet. Her sies det at det vil gro 0,1-0,2 mm pr. år under gunstige forhold. Tror virkelig Midtun at alle spor etter gravingen i området vil være borte i løpet av et par år?

For Fuglehaugen og Vasslia Vel
Ole J. Ramstad

Bilder fra Skorgedalen 13.10.2013

Bildene er tatt på Fuglehaugen 13. oktober 2013

Årsmøtet for 2013 er avholdt

Fredag 29. mars 2013 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia vel på Røde Kors-hytta i Skorgedalen.

Vi hadde årsmøtet utendørs i strålende påskevær.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt følgende punkt i arbeidsprogrammet «Styret undersøker betingelser for innløsning av festetomt.»

Ole J. Ramstad ble gjenvalgt som leder. Bjørn Ole Dahle og Knut Inge Braute ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Eirik Hoem og Kjell Arild Rypdal (styremedlemmer) og Leif Grande (revisor) stod ikke på valg, og fortsetter i sine verv.

Brev til Rauma kommune

Fuglehaugen og Vasslia vel sendte 20.02.2013 dette brevet til Rauma kommue:

Skorgedalsområdet

Jeg ønsker svar på noen spørsmål angående utvikling av Skorgedalsområdet.
Ut fra Kommuneplanen for hytteområder vedtatt 1/8-1995, kan jeg ikke se at det
nye området Bo Grenda er med. Vil man dispensere fra vedtatte kommuneplan
for dette området?
Det har vært en del inngrep i området ved skitrekket de siste par år. Blant annet
oppsett av gapahuker ved løypetraseen samt vei fra skitrekket og frem til disse.
Jeg kan ikke finne noen søknader til kommunen om dette, men kanskje dette er
så små inngrep at de ikke er nødvendig med godkjennelse fra kommunen?

Mvh
For Fuglehaugen og Vasslia Vel

Ole J. Ramstad