Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 3. april 2015

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel Fredag 3. april 2015 kl. 16:00 på Røde Kors-hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2014

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes

 

5. Godkjenning av regnskapet for 2014 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

 

6. Behandling av innkomne forslag.

a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

 

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

 

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

Ole J. Ramstad

Knut Inge Braute

Bjørn Ole Dahle

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)