Vedtekter

Her er vedtektene for Fuglehaugen og Vasslia vel (04.04.2009)

Word – PDF

 

Vedtekter for Fuglehaugen og Vasslia Vel
Opprettet 4. April 2009

 

§ 1. (Formål)

Foreningen hvis navn er Fuglehaugen og Vasslia Vel er upolitisk og består av hytteeiere på Fuglehaugen og ellers på nordsiden av vei/parkeringsplassen (vest for Selseterelva til og med Vasslia) . Den har til formål å ivareta medlemmenes interesser i den utstrekning generalforsamling og styre bestemmer, og økonomien tillater.

§ 2. (Styret)

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Lederen velges ved særskilt valg for 1 år ad gangen, de øvrige 4 velges for 2 år og 2 trer ut hvert år – første gang etter loddtrekning. Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen velger hvert år  1 leder pluss 2 medlemmer til styret pluss 1 revisor med 1 vara. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 4 medlemmer være tilstede, ved stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.

§ 3. (Generalforsamlingen)

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i påsken, ekstraordinær generalforsamling når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Generalforsamlingen ledes av lederen og innkalling med saksliste sendes 3 uker i forveien. Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år og har betalt forfalt kontingent, men kun ett medlem for hver hytte/hyttetomt. Et møtende medlem kan, i tillegg til sin egen stemme, stemme med skriftlig fullmakt for inntil tre ikke møtende medlemmer.

 

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som møter. Valgbare er alle medlemmer med stemmerett.

 

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest 2 uker før fastsatt dato for årsmøtet. Styret plikter å behandle innkomne saker og avgi en innstilling. Senest 7 dager før årsmøtet skal styret sende ut saksliste, styrets innstilling til sakene samt styrets beretning og regnskap. Bare saker angitt på sakslisten, kan behandles på årsmøtet. Det kreves alminnelig flertall for alle valg og avgjørelser med unntak av vedtektsendringer (ref. § 5 Vedtektsendringer).

 

 

 

Årsmøtet behandler:

 

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av referent og en person til å signere årsmøteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap i revidert stand
 6. Saker som legges fram av styret og innkomne forslag
 7. Valg
  1. Valg av styre jfr § 2 (Styret)
  2. Valg av 1 revisor

 

Valgene ledes av valgkomiteen som utpekes av styret. Alle valg foregår enkeltvis og skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat. Det kan dog foregå ved håndsopprekning hvis alle er enige i det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Årsmøteprotokoll, som er skrevet av referent valgt på årsmøtet, skal signeres av referent og en person som velges på årsmøtet.

 

§ 4. (Kontingenten)

Årskontingenten kr. 100.- pr. år betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for 2 år ansees trådt ut av foreningen. Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen kalenderårets utgang.

§ 5. (Lovforandring)

Endring  av vedtektene kan kun skje på ordinær generalforsamling etter forslag sendt styret innen januar måneds utgang. Endring av vedtektene kreves 2/3 av generalforsamlingens stemmer.

§ 6. (Oppløsning av foreningen)

I tilfelle av oppløsning av foreningen eller sammenslutning med en annen forening må minst 2/3 av medlemmene være enige. Forslag sendes medlemmene skriftlig 6 uker i forkant. Eventuelle midler stilles til disposisjon for organisasjonen Skorgedalsveien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *