Innkalling til generalforsamling 22.04.11 i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Sted og tidspunkt:
Fredag 22. april 2011 kl 16.00, på Røde Kors hytta, Skorgedalen.

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberettigede.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

3. Valg av referent samt person til å signere årsmøteprotokoll sammen med referent.

4. Behandling av styrets årsmelding for 2010-2011
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen for 2010-2011 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskapet for 2010 – 2011 (inkludert i årsberetningen)
Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2010-2011 godkjennes.
Disponible midler overføres til neste års drift.

6. Behandling av innkomne forslag.
Følgende forslag fremmes av styret:
a) Arbeidsplan for 2011 – 2012:
Forslag til arbeidsplan vil bli lagt fram på årsmøtet.

7. Valg av:
a) Leder for 1 år
b) To styremedlemmer for 2 år
c) Revisor for 2 år

Styret har fungert som valgkomité (iht. vedtektene er det styret som utnevner denne),
og har følgende forslag:

a) Leder: Ole J. Ramstad
b) To styremedlemmer:
Bjørn Ole Dahle
Knut Inge Braute
c) Revisor: Leif Grande

Vel møtt!

Hvis de fremmøtte ønsker det, kan vi etter endt generalforsamling ha et uformelt møte for meningsutveksling.

Dokumenter til generalforsamlingen
Årsberettning 2010
Innkalling generalforsamling 2011

Hilsen styret,
Fuglehaugen og Vasslia Vel