Forfatterarkiv: Eirik Hoem

Årsmøtet 2021

25. mars 2021 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening. Kristine Grüner ble valgt til ny leder. Se kontaktinfo på https://fuglehaugen-vasslia.no/kontakt/


Fra protokollen:


1) Kontingenten holdes uforandret på kr. 100,-
2) Endring av §2 i vedtektene. Styret øker fra 5 til 6 styremedlemmer.
Ny ordlyd i §2: «Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som velges av generalforsamlingen.»

Arbeidsprogrammet:
Vedtak: Fuglehaugen og Vasslia hytteeierforening tar imot invitasjon til samarbeid fra grunneierlaget om opprusting av stier på Fuglehaugen.

Valget på årsmøtet

Vedtak:

Leder:
Kristine Grüner

To styremedlemmer for 2 år
Eirik Hoem
Ole J. Ramstad

Nytt styremedlem for 2 år
Ola Fremo

Revisor for 1 år
Leiv K. Grande:

Styret er dermed slik i 2021:
• Kristine Grüner, leder (på valg 2022)
• Kjell Arild Rypdal (på valg 2022)
• Knut Inge Braute (på valg 2022)
• Ole J. Ramstad (på valg 2023)
• Ola Fremo (på valg 2023)
• Eirik Hoem (på valg 2023)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel – 2018

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Fredag 30. mars 2018 kl.16:00 på Røde Kors Hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 1. Åpning inkl. registrering og dagsorden
 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av referent samt en person til signere protokoll sammen med referent
 3. Behandling av styrets årsmelding for 2017.

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2017 godkjennes

 

 1. Godkjenning av regnskapet for 2017 (Se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes og disponible

midler overføres til neste års drift

 

 1. Behandling av innkomne forslag.
 2. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag:

1, Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

2, Innløsning av tomter

 

 1. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
 2. Valg av:

 

 1. a) Leder for 1 år
 2. b) To styremedlemmer for 2 år

 

 1. Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
 2. a) Leder:

Ole J. Ramstad

 

 1. b) To styremedlemmer for 2 år:

Eirik Hoem

Kristine Grüner

 

(Leif  K. Grande fortsetter som revisor ett år til)