Prestsetra hyttefelt

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet Rauma kommunes vedtak om detaljreguleringsplan for Prestsetra hyttefelt på Skorgedalen. Årsaken er saksbehandlngsfeil, da det er mangelfull utredning av og begrunnelse for planvedtaket.

Adkomst til byggefeltet vil være fra eksisterende parkeringsplass og via Storstølvegen. Det må bygges ny bru ved skitrekket samt ny adkomst over Storstølgrova. Brua ved trekket må være 7 meter bred for både kjøretøy og persontrafikk. Bru må dimensjoneres for anleggstrafikk. 

Dagens skitrase prepareres med tråkkemaskin og benyttes av skiløpere og adkomst til hyttene i storstølen hyttefelt. Denne traseen er også viktig for adkomst for Røde Kors.

Vinterbrøyting av veien vil skape store utfordringer for de som ikke har hytte inntil vegen, samt utfordringer knyttet til sikkerhet for personer i og rundt skitrekket.

I forslag til ny skitrase er det utelatt informasjon om behovet for hogst, planering, grøfting og samtykke/tillatelse fra berørte grunneiere.

Kommunen bør stille rekkefølgekrav, slik at veien ikke brøytes før det er anlagt ny skiløype.

Området er mye brukt av turgåere, både sommer og vinter. Området er benyttet som beite for sau og det er også et viktig hjortetråkk.  

De nye tomtene vil ligge på et stort myrområde, og med dagens kunnskap om viktigheten av å bevare myrområder burde tillatelse til å drenere myr ikke bli gitt. Myrene har en viktig funksjon mht karbonlagring og for opptak av vann for å dempe flom.

Utgraving av tomter og bygging av over 40 hytter vil medføre flere år med anleggsarbeid. Dette vil være svært forstyrrende og til stor ulempe for alle som bruker Skorgedalen, ikke bare hytteeiere.

En forutsetning for detaljregulering var at avkjørselen fra fylkesveien skulle legges et annet sted, da det nåværende krysset er svært trafikkfarlig. Topografien i Skorgen gjør det svært utfordrende å legge om veien. 

Hytteeierforeningen har som formål å sikre Skorgedalen for store naturinngrep. Vi ønsker å bevare Skorgedalens struktur med spredt hyttebebyggelse, og legge til rette for godt frilufts- og hytteliv. 

Vi mener at Skorgedalen som frilufts- og rekreasjonsområde vil bli betydelig forringet hvis Prestsetra hyttefelt blir realisert.

For styret i Fuglehaugen hytteeierforening

Kristine Grüner