Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Fredag 29. mars 2013 kl. 16:00 på Røde Kors hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

Åpning inkl. registrering av stemmeberettige

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

Behandling av styrets årsmelding for 2012
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2012 godkjennes

Godkjenning av regnskapet for 2012 (se eget vedlegg)
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes og
disponible midler overføres til neste års drift.

Behandling av innkomne forslag.
a) Undersøke premisser for innløsning av tomter på Fuglehaugen.

Fastsettelse av medlemskontingent.
Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
Forslag: Undersøker betingelser for innløsning av festetomt

Valg av:
a) leder for 1 år
b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomite og har følgende forslag:
a) Leder:
Ole J. Ramstad
b) To styremedlemmer for 2 år
Bjørn Ole Dahle
Knut Inge Braute

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)

Åndalsnes, 1. mars 2013