Protokoll fra generalforsamlingen 2011

Protokoll fra generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Fredag 22. april 2011 kl 19.00, på Røde Kors-hytta.

Styreleder Ole J. Ramstad ønsket velkommen til møtet.

1. Registrering av stemmeberettigede:
Til sammen 9, derav 1 fullmakt.
Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden:
Vedtak: Godkjent

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent:
Vedtak: Referent: Ole J. Ramstad, Protokollvitne Kjell A. Rypdal.

4. Behandling av styrets årsmelding:
Vedtak: Godkjent

5. Godkjenning av regnskapet:
Overføring av disponible midler til neste års drift.
Vedtak: Godkjent

6. Behandling av innkomne forslag:
Arbeidsplan for 2011 ble lagt frem. Hovedoppgave blir møte med grunneierlaget
i juni for diskusjon om saker av felles interesse.
Vedtak: Godkjent

7. Forslag til leder og styremedlemmer:
Leder: Ole J. Ramstad

To styremedlemmer for 2 år:
Bjørn Ole Dahle
Knut Inge Braute

Revisor for 2 år: Leif K. Grande
Vedtak: Godkjent

Åndalsnes 29. april 2011

Ole J. Ramstad /s/
Referent

Kjell A. Rypdal /s/
Protokollvitne